โครงการพัฒนาศักยภาพวิทยากรป้องกันและระงับอัคคีภัย

เรียนเชิญเข้ารับ การฝึกอบรมเรื่องระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย

ตามลิงค์ด้านล่าง

บรรยายระบบป้องและระงับอัคคีภัย โดย อาจารย์พิชญะ จันทรานุวัฒน์ โครงการพัฒนาวิทยากรด้านการป้องกันอัคคีภัย ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ep1, ep2 และ ep3.
http://asean-osh.net/oshproject1/