ขอขอบคุณ บริษัท ไทยยูเนี่ยนกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ที่ให้ความไว้วางใจ บริษัท ฟิวชั่น ไฟร์ เซฟตี้ จำกัด ได้ร่วมงาน และได้มอบหนังสือรับรองผลงาน พร้อมทั้งผลการประเมิณการปฎิบัติงานที่อยู่ในเกณฑ์
“ดีมาก” ขอบคุณค่ะ ??