วันที่ 29 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา อาจารย์ พิชญะ ได้เข้าบรรยายให้ความรู้ด้าน Fire life safety กับนักศึกษาปริญญาโทร สาขา สถาปัตยกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อให้เป็นความรู้และประโยชน์ต่อไป