คุณ ปุณฑริกา วอลทัน ได้เข้าร่วมโครงการ CAFEO38 CONFERENCE OF THE FEDERATION OF ENGINEERING จัดตั้งโดยกลุ่ม Women Engineer ทั่วทั้งอาเซียนกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นที่เวียดนาม เป็นการแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์โควิดวิธีการจัดการและรับมือโดยได้รับความร่วมมือจากเอ็นจิเนียร์หลายประเทศโดยพร้อมเพียงกัน