วันที่ 9 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา คุณปุณทริกา จันทรานุวัฒน์ ได้เข้าบรรยาย อัดวิดีโอ นำเสนอเปิดการประชุมประจำปีของ ASEAN Federation of Engineering Organisation ครั้งที่ 38(AFEO 38 th) ในฐานนะตัวแทนประธานกรรมการโครงการ Building Fire Safety Inspection (BFSI)และวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (EIT, Thailand)