เรียนเชิญเข้าร่วม การฝึกอบรมเรื่องระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย

บรรยายระบบป้องและระงับอัคคีภัย โดย อาจารย์พิชญะ จันทรานุวัฒน์ โครงการพัฒนาวิทยากรด้านการป้องกันอัคคีภัย ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ep1, ep2 และ ep3.
http://asean-osh.net/oshproject1/

  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.